บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

Green Terminal Co.,Ltd

www.GreenTerminal.co.th

บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด (Green Terminal Company Limited) เป็นหนึ่งในผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเหลว อาทิ น้ำมันเตาทดแทน กะลาปาล์ม เชื้อเพลิงไบโอแมส ถ่านหิน ฯลฯ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ส่งมอบให้แก่โรงงานผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในหลากหลายกลุ่มฯ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตเท็กไทซ์ และกลุ่มโลหะอุตสาหกรรม

ปณิธานที่แน่วแน่ของบริษัทฯ คือการสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงบริการที่ดีเลิศและมีคุณภาพ โดยมุ่งจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงคุณภาพส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศก้าวต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง

E-ORDER

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

MEMBER LOGIN

ผู้ใช้งานใหม่ลงทะเบียน >> คลิก