บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

Green Terminal Co.,Ltd

www.GreenTerminal.co.th

ความชื้นในกะลาปาล์ม กับความคุ้มด้านราคา


  ความชื้นในกะลาปาล์ม กับความคุ้มด้านราคา 
       ยังคงเป็นเรื่องที่ผู้เขียนพยายามนำเสนอหลายครั้ง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดหาเปลือกปาล์ม มาเป็นเชื้อเพลิง ได้มีความเข้าใจและตระหนักอย่างลึกซึ้งถึง เศรษฐศาสตร์ความคุ้มทุนและคุ้มค่า ซึ่งมักจะถูกทำให้สับสนด้วยกลยุทธทางการตลาดแบบฉาบฉวย จนทำให้ลืมตัวเลขทางบัญชีที่จะต้องนำจ่ายและสูญเสียให้กับการตลาดแบบนี้ 
        
       การทดสอบนี้พยายามทำอย่างถูกต้องและเรียบง่ายที่สุดในห้องปฎิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้เป็นชุดเดียวกันในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
       วัสดุที่ใช้ทดสอบ กะลาปาล์ม จากแหล่งภาคใต้ คลัง บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด ด้วยการสุ่มคัดมาจากตัวอย่างแบบคละ
จำนวน 2 กิโลกรัม และทำการคัดแยกเพื่อทำการทดสอบไว้ที่ปริมาตร 1 ลิตร (ดังรูป)
        1. ทำการชั่งน้ำหนักกะลาปาล์มปริมาตร 1 ลิตร เพื่อวัดค่าน้ำหนัก (ทำ 3 ซ้ำ) และตรวจวัดความชื้นด้วยเครื่องทดสอบ  
        2.นำตัวอย่างที่ได้ทดสอบแลัวัดค่าความชื้นไปทำการฉีดน้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนักและความชื้น โดยใช้ฟอกกี้ แล้วคลุกให้ทั่ว โดยทำทั้ง 3 ตัวอย่างทดสอบ
       ผลการทดสอบ 
การตรวจวัดตอนแห้ง    ได้น้ำหนักโดยเฉลี่ย  525.8 กรัม/ลิตร วัดชื้นเฉลี่ยได้ 15.2 % 
การตรวจวัดตอนเปียก   ได้น้ำหนักโดยเฉลี่ย  587.6 กรัม/ลิตร วัดชื้นเฉลี่ยได้ 25.8 % 

      สรุปผลที่ได้คือ 

      กะลาปาล์มเปียกมีน้ำหนักมากกว่ากะลาปาล์มแห้ง           ที่  587.6-525.8 = เพิ่มขึ้น 61.8 กรัม คิดเป็น 11.8%
      กะลาปาล์มเปียกมีค่าความชื้นมากกว่ากะลาปาล์มแห้ง       ที่ 25.8-15.2     = เพิ่มขึ้น 10.6% 

     จากผลทดสอบค่อนข้างชี้ชัดครับว่า ผลของการเพิ่มความชื้นในกะลาปาล์มมีผลทำให้น้ำหนักของกะลาปาล์มเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ความชื้น 

  หากนำมาเปรียบเทียบกับราคากะลาปาล์มที่จำหน่ายในท้องตลาด ผู้จัดซื้อ/จัดหา ควรคำนึงถึงสัดส่วนความชื้นเทียบกับราคากะลาปาล์ม เป็นหลัก เพราะจะเป็นตัวชี้วัด มวลทางกายภาพของสินค้าและค่าพลังงานที่จะสามารถนำมาใช้งานได้จริง 

       1>  กะลาปาล์มราคา 3100 บาท/ตัน ความชื้น 35% 
       2>  กะลาปาล์มราคา 3200 บาท/ตัน ความชื้น 20% 

    ( 3100 / (1000x(-35%))) / (3200 / (1000x(-20%)))= 16%
         
               จากข้อมูลที่ได้ทำการทดสอบจะสรุปได้ว่า กะลาปาล์มในตัวเลือกที่ 2 มีความคุ้มค่ามากกว่า ที่ประมาณ 16%


E-ORDER

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

MEMBER LOGIN

ผู้ใช้งานใหม่ลงทะเบียน >> คลิก