บริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด

Green Terminal Co.,Ltd

www.GreenTerminal.co.th

ปตท.ขายโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมให้บางจาก

พลังงานอุตสาหกรรม - นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2558 ได้มีมติอนุมัติให้ขายโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในหน่วยผลิตสาธารณูปการกลางสำหรับโรงกลั่นน้ำมันบางจากให้กับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่ารวมสำหรับทรัพย์สินหลักไม่เกินกว่า 1,343,469,367 บาท และมูลค่ารวมของอะไหล่สำรองประมาณ 37.08 ล้านบาท (ราคาที่อ้างอิงจากจำนวนและราคาต้นทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 12 ก.พ.2558)
 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบางจากฯ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2558 มีมติอนุมัติให้ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมดังกล่าวจาก ปตท. เนื่องจาก ปตท.และบางจากฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ได้แก่ กระทรวงการคลัง ซึ่งถือหุ้นใน ปตท.และบางจากฯ คิดเป็น 51.11% และ 9.98% ของทุนชำระแล้วของ ปตท. และ บางจาก ตามลำดับ
 
ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมของบางจาก คิดเป็น 37. 20% ส่งผลให้การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
 
ที่มา : บ้านเมือง

E-ORDER

ระบบสั่งซื้อออนไลน์

MEMBER LOGIN

ผู้ใช้งานใหม่ลงทะเบียน >> คลิก